Refundacje
NFZ

dOFINANSOWANIA

W naszych placówkach można dokonać zakupu z możliwością uzyskania refundacji z NFZ, PFRON oraz PCPR. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i skonsultowania się z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Każdemu Pacjentowi , który posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ przysługuje prawo do świadczeń, w postaci dofinansowania zakupu środków pomocniczych takich jak, produkty stomijne i akcesoria, produkty chłonne – pieluchomajtki lub zamienniki (wkłady anatomiczne lub podkłady jednorazowe), aparaty do bezdechu i pozostałe środki pomocnicze, jak również i wyrobów ortopedycznych, wózki i balkoniki, ortezy kończyn górnych i dolnych i pozostałe produkty ortopedyczne, jak również wiele innych artykułów. Dla części produktów podajemy kody refundacyjne.
W zależności od typu schorzenia przysługuje dofinansowanie. Na produkty cykliczne przysługuje refundacja miesięczna, pasy przepuklinowe 1 rok a wyroby ortopedyczne najczęściej raz na 3 lub 5 lat. Wysokość refundacji uzależniona jest od grupy wyrobów medycznych, jak i wieku samego pacjenta. W celu uzyskania odpowiedniego zlecenia, pacjent musi udać się do lekarza, który wystawi zlecenie w wersji elektronicznej , dzięki czemu do realizacji w odpowiednim miejscu świadczeń wystarczy przekazać kod dostępu i PESEL lub numer zlecenia i PESEL.
Pacjent posiadający zlecenie miesięczne, musi zrealizować je w danym miesiącu, zlecenia np. ze stycznia nie można zrealizować w lutym. Pozostałe zlecenia ważne są 1 rok, od dnia wystawienia.
Refundacja NFZ jest oszczędnością kosztów, którą ponosi pacjent na zakup środków medycznych, jak również na koszty związane z jego naprawą. Pacjent pokrywa koszty powyżej limitu refundacji.
Dodatkowe świadczenia przysługują osobom:
-inwalidom wojennym,
-niewidomym ofiarom działań wojennych,
-osobom represjonowanym, uprawnionym żołnierzom lub pracownikom,
-w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicą państwa
– posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności
Mogą oni ubiegać się o zwiększenie limitu na refundowany sprzęt taki jak wyroby stomijne , akcesoria stomijne, czy też pieluchomajtki. Zgodnie z ustawą z 2019 roku, pacjenci o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z nielimitowanego pod względem ilości sztuk dostępu do środków pomocniczych. Nie oznacza to jednak, że po wystawieniu zlecenia pacjent może zakupić ich wybraną ilość. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz wystawiający zlecenie i to on może zdecydować o tym, ile sztuk wyrobów jest potrzebnych pacjentowi.

Zakup sprzętu medycznego obejmuje również dofinansowanie ze środków PFRON . Pacjent ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedmiotów , które nie znajdują się w wykazach sprzętów które są refundowane poprzez NFZ. Wysokość takiego dofinansowania wynosi do ok 60% ceny sprzętu rehabilitacyjnego , ale nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie jest możliwe na wniosek osoby z niepełnosprawnością , do wyżej wymienionego wniosku należy również dołączyć odpowiednie dokumenty :
1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
3. Zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy, jak i pozostałych osób wspólnie zamieszkałych z wnioskodawcą.
4. Fakturę Pro-Forma lub inny dokument potwierdzający zakup bądź koszt realizacji
5. W przypadku, gdy wniosek jest składany w imieniu osoby niepełnosprawnej należy złożyć pełnomocnictwo.
Odpowiedni dokument składa przedstawiciel ustawowy , prawny opiekun ustanowiony przez sąd lub pełnomocnik.
Wnioski o dofinansowanie do sprzętu są przyjmowane przez cały rok. Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania, termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje pacjentom, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niekiedy ceny sprzętu rehabilitacyjnego , czy środków pomocniczych są wyższe niż limity w ramach środków z NFZ. Wtedy Pacjenci mogą ubiegać się o częściowe dofinansowanie do zakupu sprzętu. W celu uzyskania dofinansowania , należy się zgłosić do odpowiedniego organu by złożyć właściwe dokumenty
Wymaganymi dokumentami są :
1. Faktura Proforma lub faktura zakupu na dany sprzęt
2. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowanie – dokumenty są dostępne w PCPR – MOPS
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.
4. Kopie zlecenia na zaopatrzenie na sprzęt, o który ubiega się wnioskodawca , poświadczone ” za zgodność z oryginałem”
5. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna, które przelicza się na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Na stronach PCPR umieszczone są za zazwyczaj kwoty , obowiązujące w danym roku.

Skontaktuj się już dziś!

Jak możemy Ci pomóc?